Gymnázium, Golianova 68, Nitra

Prihlásenie

PedagógŠkolenie, kontinuálne vzdelávanie, aktivitaUznané kreditySpolu
RNDr. Zuzana Hurtová Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15 97
Hlasovací systém v procese výučby, ako moderný edukačný prostriedok testovania 6
Ľudské práva v edukačnom procese 11
Príprava vedúcich predmetových komisií 35
Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15
Myšlienkové mapy vo vyučovacom procese 15
Mgr. Eva Frantzová Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15 100
Myšlienkové mapy vo vyučovacom procese 15
Modernizácia vzdelávania na SŠ s podporou IKT 35
Príprava vedúcich predmetových komisií 35
Mgr. Soňa Krivošíková Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15 82
Príprava vedúcich predmetových komisií 35
Myšlienkové mapy vo vyučovacom procese 15
Hlasovací systém v procese výučby, ako moderný edukačný prostriedok testovania 6
Ľudské práva v edukačnom procese 11
PaedDr. Darina Arpášová Ľudské práva v edukačnom procese 11 26
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Mgr. Renata Bohuslavová Využívanie IKT na hodinách anglického jazyka 8 101
Externé testovanie v oblasti vzdelávania, tvorba testovacích nástrojov a metódy ich hodnotenia 10
Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15
Moderné prezentačné programy a ich využitie vo vyučovacom procese 15
Využívanie školského informačného systému vo výchovnovzdelávacom procese 8
Ako tvoriť kurzy v prostredí LMS Moodle 14
Využitie e-learningu vo vyučovaní 17
Učme sa učiť využívaním tabletov a interaktívnej techniky 8
Bezpečnosť detí a žiakov vo výchovno-vzdelávacom procese 6
Mgr. Alena Bystrická Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15 111
Myšlienkové mapy vo vyučovacom procese 15
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Využívanie informaačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25
Finančná gramotnosť škôl 10
Tvorba úloh z matematiky 10
Návrh a tvorba web stránok 15
Hlasovací systém v procese výučby, ako moderný edukačný prostriedok testovania 6
Mgr. Zuzana Cehlárová Myšlienkové mapy vo vyučovacom procese 15 30
Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15
Mgr. Viera Civáňová Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15 61
Hlasovací systém v procese výučby, ako moderný edukačný prostriedok testovania 6
Príprava textových a elektronických študijných materiálov pre pedagogických zamestnancov 15
Ľudské práva v edukačnom procese 11
Rozvoj kompetencií učiteľov nemeckého jazyka programom PASCH-net DSD GOLD - nemecký jazykový diplom I 14
Mgr. Petra Čančová Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15 30
Moderné prezentačné programy a ich využitie vo vyučovacom procese 15
Mgr. Eva Činčurová Fyzika mikrosveta a fyzika životného prostredia 10 90
Ľudské práva v edukačnom procese 11
Myšlienkové mapy vo vyučovacom procese 15
Hlasovací systém v procese výučby, ako moderný edukačný prostriedok testovania 6
Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15
Základná obsluha počítača 8
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Finančná gramotnosť škôl 10
Mgr. Eva Dobiaš Vzdelávanie v zahraničí podľa §47a ods.2 zákona č.317/2009 Z.z. 22 72
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Príprava vedúcich predmetových komisií 35
Mgr. Andrea Ďurická Školské projekty a medzinárodné partnerstvá cez internet 8 8
PaedDr. Alica Hladká Myšlienkové mapy vo vyučovacom procese 15 51
Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Bezpečnosť detí a žiakov vo výchovno-vzdelávacom procese 6
Mgr. Juraj Horváth Štátna jazyková skúška 60 60
Mgr. Vladimíra Juráková Príprava vedúcich predmetových komisií 35 97
Myšlienkové mapy vo vyučovacom procese 15
Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15
Hlasovací systém v procese výučby, ako moderný edukačný prostriedok testovania 6
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Ľudské práva v edukačnom procese 11
Mgr. Janka Juríková Hlasovací systém v procese výučby, ako moderný edukačný prostriedok testovania 6 99
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Chémia v praxi 25
Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15
Ľudské práva v edukačnom procese 11
Myšlienkové mapy vo vyučovacom procese 15
Tvorivé aktivity §47a ods.3 - odborný článok 12
Ing. Eva Karlubíková Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15 121
Rozvoj kompetencií učiteľa chémie základnej a strednej školy v oblasti starostlivosti o nadaných žiakov prostredníctvom chemickej olympiády v kategórii C 8
Rozvoj kompetencií učiteľa chémie základnej a strednej školy v oblasti staroslivosti o nadaných žiakov prostredníctvom chemickej olympiády v kategórii B 8
Myšlienkové mapy vo vyučovacom procese 15
Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15
Štátna jazyková skúška 60
Mgr. Monika Kelebercová Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15 30
Myšlienkové mapy vo vyučovacom procese 15
Mgr. Katarína Kettmannová Využitie e-learningu vo vyučovaní 17 62
Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15
Myšlienkové mapy vo vyučovacom procese 15
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Mgr. Soňa Kisová Ľudské práva v edukačnom procese 11 97
Myšlienkové mapy vo vyučovacom procese 15
Príprava vedúcich predmetových komisií 35
Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15
Hlasovací systém v procese výučby, ako moderný edukačný prostriedok testovania 6
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Mgr. Martina Koprdová Tvorba testov a možnosti ich využitia v spoločenskovedných predmetoch 8 35
Hlasovací systém v procese výučby, ako moderný edukačný prostriedok testovania 6
Bezpečnosť detí a žiakov vo výchovno-vzdelávacom procese 6
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
PhDr. Mária Krištofičinová Tvorba testov a možnosti ich využitia v spoločenskovedných predmetoch 8 105
Občianska náuka v školskom vzdelávacom programe na gymnáziu 10
Hlasovací systém v procese výučby, ako moderný edukačný prostriedok testovania 6
Ľudské práva v edukačnom procese 11
Štátna jazyková skúška 60
Učíme sa učiť sa prostredníctvom LMS Moodle 10
Mgr. Kristína Laurinská Príprava vedúcich predmetových komisií 35 85
Modernizácia vzdelávania na SŠ s podporou IKT 35
Myšlienkové mapy vo vyučovacom procese 15
Mgr. Renáta Lukačková Učebnica"Zbierka testov- Slovenský jazyk a literatúra pre 5. ročník základnej školy 131 252
Učebnica"Budem vedieť pravopis pre 6. ročník základnej školy" 26
Hlasovací systém v procese výučby, ako moderný edukačný prostriedok testovania 6
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Učebnica"Budem vedieť pravopis pre 5. ročník základnej školy" 44
Integrácia čitateľskej gramotnosti do výučby na strednej škole 15
Kritériá hodnotenia slohových prác 15
Mgr. Anežka Luleiová Rozvoj kompetencií učiteľov nemeckého jazyka programom PASCH-net DSD GOLD - nemecký jazykový diplom I 14 44
Myšlienkové mapy vo vyučovacom procese 15
Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15
Mgr. Lívia Maťušová Štátna jazyková skúška 60 131
Koordinátor drogovej prevencie 39
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Hlasovací systém v procese výučby, ako moderný edukačný prostriedok testovania 6
Ľudské práva v edukačnom procese 11
PhDr. Katarína Michalíková Štátna jazyková skúška 60 180
Rigorózna skúška 60
Rozširujúce štúdium Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry 60
PaedDr. Erika Miková Objavné vyučovanie matematiky na vyššom sekundárnom vzdelávaní 25 160
Myšlienkové mapy vo vyučovacom procese 15
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Ľudské práva v edukačnom procese 11
Hlasovací systém v procese výučby, ako moderný edukačný prostriedok testovania 6
Štátna jazyková skúška 60
Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15
Tvorivé aktivity podľa §47a ods.3 - odborný článok 13
Mgr. Silvia Páleníková Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15 61
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Hlasovací systém v procese výučby, ako moderný edukačný prostriedok testovania 6
Myšlienkové mapy vo vyučovacom procese 15
Environmentálna výchova vo vyučovacom procese 10
Mgr. Klarisa Pavlovičová Použitie digitálnych mobilných zariadení vo vzdelávaní 15 110
Myšlienkové mapy vo vyučovacom procese 15
Využívanie interaktívnej techniky vo vyučovacom procese 15
Príprava vedúcich predmetových komisií 35
Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15
Moderné prezentačné programy a ich využitie vo vyučovacom procese 15
PaedDr. Jana Pechová Osvedčenie o spôsobilosti na výkon funkcie predsedu školskej maturitnej komisie 0 131
Myšlienkové mapy vo vyučovacom procese 15
Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15
Rozširujúce štúdium všeobecnovzdel. predmetu informatika 60
Príprava vedúcich predmetových komisií 35
Hlasovací systém v procese výučby, ako moderný edukačný prostriedok testovania 6
Mgr. Vladimír Podoba Príprava vedúcich predmetových komisií 35 111
Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15
Ľudské práva v edukačnom procese 11
Hlasovací systém v procese výučby, ako moderný edukačný prostriedok testovania 6
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdel.programov pre učiteľov gymnázií-frekventanti 14
Myšlienkové mapy vo vyučovacom procese 15
Mgr. Alexandra Podobová Ľudské práva v edukačnom procese 11 61
Príprava vedúcich predmetových komisií 35
Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15
PhDr. Darina Račková Metodika výučby slovenského jazyka a literatúry v rámci nových pedagogických dokumentov 15 161
Príprava vedúcich predmetových komisií 35
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Myšlienkové mapy vo vyučovacom procese 15
Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15
Hlasovací systém v procese výučby, ako moderný edukačný prostriedok testovania 6
Štátna jazyková skúška 60
Mgr. Dana Slobodová Ľudské práva v edukačnom procese 11 105
Tvorba testov a možnosti ich využitia v spoločenskovedných predmetoch 8
Príprava vedúcich predmetových komisií 35
Hlasovací systém v procese výučby, ako moderný edukačný prostriedok testovania 6
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Myšlienkové mapy vo vyučovacom procese 15
Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15
PaedDr. Beáta Solčanská Ľudské práva v edukačnom procese 11 76
Hlasovací systém v procese výučby, ako moderný edukačný prostriedok testovania 6
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Učebnica"Budem vedieť pravopis pre 5. ročník základnej školy" 44
PaedDr. Jana Stanková Výchova umením v širšom interdisciplinárnom kontexte 7 54
Myšlienkové mapy vo vyučovacom procese 15
Ľudské práva v edukačnom procese 11
Hlasovací systém v procese výučby, ako moderný edukačný prostriedok testovania 6
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
PaedDr. Veronika Szombatová Rigorózna skúška 60 120
Štátna jazyková skúška 60
Mgr. Magdaléna Šonkoľová Myšlienkové mapy vo vyučovacom procese 15 30
Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15
Mgr. Viera Švardová Myšlienkové mapy vo vyučovacom procese 15 30
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Mgr. Silvia Tóthová Štátna jazyková skúška 60 60
Mgr. Marta Turanová Príprava vedúcich predmetových komisií 35 75
Ľudské práva v edukačnom procese 11
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Hlasovací systém v procese výučby, ako moderný edukačný prostriedok testovania 6
Tvorba testov a možnosti ich využitia v spoločenskovedných predmetoch 8
PaedDr. Alena Viziová, PhD. Myšlienkové mapy vo vyučovacom procese 15 111
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Rigorózna skúška 60
Hlasovací systém v procese výučby, ako moderný edukačný prostriedok testovania 6
Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15
Mgr. Tomáš Zaujec Myšlienkové mapy vo vyučovacom procese 15 90
Použitie digitálnych mobilných zariadení vo vzdelávaní 15
Moderné prezentačné programy a ich využitie vo vyučovacom procese 15
Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15
Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15
Využívanie interaktívnej techniky vo vyučovacom procese 15
PhDr. Vlasta Zelenková Príprava vedúcich predmetových komisií 35 79
Tvorba testov a možnosti ich využitia v spoločenskovedných predmetoch 8
Myšlienkové mapy vo vyučovacom procese 15
Hlasovací systém v procese výučby, ako moderný edukačný prostriedok testovania 6
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15


© aScAgenda 2018.0.1112 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 22.06.2018