Gymnázium, Golianova 68, Nitra

Prihlásenie

PedagógŠkolenie, kontinuálne vzdelávanie, aktivitaUznané kreditySpolu
RNDr. Zuzana Hurtová Myšlienkové mapy vo vyučovacom procese 15 82
Príprava vedúcich predmetových komisií 35
Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15
Hlasovací systém v procese výučby, ako moderný edukačný prostriedok testovania 6
Ľudské práva v edukačnom procese 11
Mgr. Eva Frantzová Príprava vedúcich predmetových komisií 35 100
Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15
Modernizácia vzdelávania na SŠ s podporou IKT 35
Myšlienkové mapy vo vyučovacom procese 15
Mgr. Soňa Krivošíková Myšlienkové mapy vo vyučovacom procese 15 82
Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15
Príprava vedúcich predmetových komisií 35
Ľudské práva v edukačnom procese 11
Hlasovací systém v procese výučby, ako moderný edukačný prostriedok testovania 6
Mgr. Monika Antolin Kelebercová Myšlienkové mapy vo vyučovacom procese 15 30
Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15
Mgr. Zdravomila Barthová Myšlienkové mapy vo vyučovacom procese 15 21
Za absolvované vzdelávanie v zahraničí podľa §47 ods.1 písm.c)zákona č. 317/2009 Z.z. 6
Mgr. Renata Bohuslavová Využívanie školského informačného systému vo výchovnovzdelávacom procese 8 101
Využívanie IKT na hodinách anglického jazyka 8
Externé testovanie v oblasti vzdelávania, tvorba testovacích nástrojov a metódy ich hodnotenia 10
Ako tvoriť kurzy v prostredí LMS Moodle 14
Učme sa učiť využívaním tabletov a interaktívnej techniky 8
Moderné prezentačné programy a ich využitie vo vyučovacom procese 15
Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15
Bezpečnosť detí a žiakov vo výchovno-vzdelávacom procese 6
Využitie e-learningu vo vyučovaní 17
Mgr. Alena Bystrická Návrh a tvorba web stránok 15 96
Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15
Hlasovací systém v procese výučby, ako moderný edukačný prostriedok testovania 6
Tvorba úloh z matematiky 10
Využívanie informaačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25
Myšlienkové mapy vo vyučovacom procese 15
Finančná gramotnosť škôl 10
Mgr. Zuzana Cehlárová Moderné prezentačné programy a ich využitie vo vyučovacom procese 15 45
Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15
Myšlienkové mapy vo vyučovacom procese 15
Mgr. Viera Civáňová Ľudské práva v edukačnom procese 11 61
Hlasovací systém v procese výučby, ako moderný edukačný prostriedok testovania 6
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Príprava textových a elektronických študijných materiálov pre pedagogických zamestnancov 15
Rozvoj kompetencií učiteľov nemeckého jazyka programom PASCH-net DSD GOLD - nemecký jazykový diplom I 14
PaedDr. Ida ČernáThLic. Práca s údajmi v prostredí Microsoft Excel 15 45
Uplatnenie osobnostného, sociálneho a morálneho rozvoja vo vyučovacom procese 15
Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15
Mgr. Eva Činčurová Hlasovací systém v procese výučby, ako moderný edukačný prostriedok testovania 6 75
Základná obsluha počítača 8
Fyzika mikrosveta a fyzika životného prostredia 10
Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15
Myšlienkové mapy vo vyučovacom procese 15
Ľudské práva v edukačnom procese 11
Finančná gramotnosť škôl 10
Mgr. Eva Dobiaš Príprava vedúcich predmetových komisií 35 72
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Vzdelávanie v zahraničí podľa §47a ods.2 zákona č.317/2009 Z.z. 22
Mgr. Andrea Ďurická Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15 23
Školské projekty a medzinárodné partnerstvá cez internet 8
PaedDr. Alica Hladká Bezpečnosť detí a žiakov vo výchovno-vzdelávacom procese 6 36
Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15
Myšlienkové mapy vo vyučovacom procese 15
Mgr. Juraj Horváth Štátna jazyková skúška 60 75
Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15
Mgr. Vladimíra Juráková Myšlienkové mapy vo vyučovacom procese 15 97
Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15
Ľudské práva v edukačnom procese 11
Hlasovací systém v procese výučby, ako moderný edukačný prostriedok testovania 6
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Príprava vedúcich predmetových komisií 35
Mgr. Janka Juríková Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15 99
Hlasovací systém v procese výučby, ako moderný edukačný prostriedok testovania 6
Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15
Chémia v praxi 25
Myšlienkové mapy vo vyučovacom procese 15
Tvorivé aktivity §47a ods.3 - odborný článok 12
Ľudské práva v edukačnom procese 11
Ing. Eva Karlubíková Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15 106
Myšlienkové mapy vo vyučovacom procese 15
Rozvoj kompetencií učiteľa chémie základnej a strednej školy v oblasti staroslivosti o nadaných žiakov prostredníctvom chemickej olympiády v kategórii B 8
Rozvoj kompetencií učiteľa chémie základnej a strednej školy v oblasti starostlivosti o nadaných žiakov prostredníctvom chemickej olympiády v kategórii C 8
Štátna jazyková skúška 60
Mgr. Katarína Kettmannová Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15 77
Využitie e-learningu vo vyučovaní 17
Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15
Myšlienkové mapy vo vyučovacom procese 15
Moderné prezentačné programy a ich využitie vo vyučovacom procese 15
Mgr. Soňa Kisová Ľudské práva v edukačnom procese 11 97
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Hlasovací systém v procese výučby, ako moderný edukačný prostriedok testovania 6
Príprava vedúcich predmetových komisií 35
Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15
Myšlienkové mapy vo vyučovacom procese 15
Mgr. Martina Koprdová Bezpečnosť detí a žiakov vo výchovno-vzdelávacom procese 6 35
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Tvorba testov a možnosti ich využitia v spoločenskovedných predmetoch 8
Hlasovací systém v procese výučby, ako moderný edukačný prostriedok testovania 6
PhDr. Mária Krištofičinová Hlasovací systém v procese výučby, ako moderný edukačný prostriedok testovania 6 105
Tvorba testov a možnosti ich využitia v spoločenskovedných predmetoch 8
Občianska náuka v školskom vzdelávacom programe na gymnáziu 10
Učíme sa učiť sa prostredníctvom LMS Moodle 10
Štátna jazyková skúška 60
Ľudské práva v edukačnom procese 11
Mgr. Kristína Laurinská Myšlienkové mapy vo vyučovacom procese 15 85
Príprava vedúcich predmetových komisií 35
Modernizácia vzdelávania na SŠ s podporou IKT 35
Mgr. Renáta Lukačková Integrácia čitateľskej gramotnosti do výučby na strednej škole 15 51
Kritériá hodnotenia slohových prác 15
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Hlasovací systém v procese výučby, ako moderný edukačný prostriedok testovania 6
Mgr. Anežka Luleiová Rozvoj kompetencií učiteľov nemeckého jazyka programom PASCH-net DSD GOLD - nemecký jazykový diplom I 14 44
Myšlienkové mapy vo vyučovacom procese 15
Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15
Mgr. Lívia Maťušová Koordinátor drogovej prevencie 39 131
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Hlasovací systém v procese výučby, ako moderný edukačný prostriedok testovania 6
Štátna jazyková skúška 60
Ľudské práva v edukačnom procese 11
PhDr. Katarína Michalíková Rigorózna skúška 60 180
Štátna jazyková skúška 60
Rozširujúce štúdium Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry 60
PaedDr. Erika Miková Tvorivé aktivity podľa §47a ods.3 - odborný článok 13 145
Štátna jazyková skúška 60
Objavné vyučovanie matematiky na vyššom sekundárnom vzdelávaní 25
Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15
Myšlienkové mapy vo vyučovacom procese 15
Ľudské práva v edukačnom procese 11
Hlasovací systém v procese výučby, ako moderný edukačný prostriedok testovania 6
Mgr. Mária Novotná Chémia v praxi 25 120
Štátna jazyková skúška 60
Modernizácia vzdelávania na SŠ s podporou IKT 35
Mgr. Silvia Páleníková Environmentálna výchova vo vyučovacom procese 10 61
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Myšlienkové mapy vo vyučovacom procese 15
Hlasovací systém v procese výučby, ako moderný edukačný prostriedok testovania 6
Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15
Mgr. Klarisa Pavlovičová Použitie digitálnych mobilných zariadení vo vzdelávaní 15 110
Využívanie interaktívnej techniky vo vyučovacom procese 15
Moderné prezentačné programy a ich využitie vo vyučovacom procese 15
Myšlienkové mapy vo vyučovacom procese 15
Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15
Príprava vedúcich predmetových komisií 35
PaedDr. Jana Pechová Hlasovací systém v procese výučby, ako moderný edukačný prostriedok testovania 6 131
Rozširujúce štúdium všeobecnovzdel. predmetu informatika 60
Osvedčenie o spôsobilosti na výkon funkcie predsedu školskej maturitnej komisie 0
Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15
Myšlienkové mapy vo vyučovacom procese 15
Príprava vedúcich predmetových komisií 35
Mgr. Vladimír Podoba Moderné prezentačné programy a ich využitie vo vyučovacom procese 15 126
Ľudské práva v edukačnom procese 11
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdel.programov pre učiteľov gymnázií-frekventanti 14
Príprava vedúcich predmetových komisií 35
Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15
Myšlienkové mapy vo vyučovacom procese 15
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Hlasovací systém v procese výučby, ako moderný edukačný prostriedok testovania 6
Mgr. Alexandra Podobová Príprava vedúcich predmetových komisií 35 61
Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15
Ľudské práva v edukačnom procese 11
PhDr. Darina Račková Myšlienkové mapy vo vyučovacom procese 15 161
Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15
Štátna jazyková skúška 60
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Hlasovací systém v procese výučby, ako moderný edukačný prostriedok testovania 6
Príprava vedúcich predmetových komisií 35
Metodika výučby slovenského jazyka a literatúry v rámci nových pedagogických dokumentov 15
Mgr. Dana Slobodová Hlasovací systém v procese výučby, ako moderný edukačný prostriedok testovania 6 105
Príprava vedúcich predmetových komisií 35
Ľudské práva v edukačnom procese 11
Tvorba testov a možnosti ich využitia v spoločenskovedných predmetoch 8
Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15
Myšlienkové mapy vo vyučovacom procese 15
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
PaedDr. Beáta Solčanská Ľudské práva v edukačnom procese 11 32
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Hlasovací systém v procese výučby, ako moderný edukačný prostriedok testovania 6
PaedDr. Jana Stanková Výchova umením v širšom interdisciplinárnom kontexte 7 54
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Hlasovací systém v procese výučby, ako moderný edukačný prostriedok testovania 6
Myšlienkové mapy vo vyučovacom procese 15
Ľudské práva v edukačnom procese 11
PaedDr. Veronika Szombatová, PhD. Za absolvované vzdelávanie v zahraničí podľa §47 ods. 1 písm.d) zákona č. 317/2009 Z. z. 13 141
Školské projekty a medzinárodné partnerstvá cez internet 8
Štátna jazyková skúška 60
Rigorózna skúška 60
Mgr. Magdaléna Šonkoľová Vzdelávanie v zahraničí podľa §47a ods.2 zákona č.317/2009 Z.z. 8 53
Myšlienkové mapy vo vyučovacom procese 15
Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15
Moderné prezentačné programy a ich využitie vo vyučovacom procese 15
Mgr. Silvia Tóthová Štátna jazyková skúška 60 60
PaedDr. Lívia Tulisová Štátna jazyková skúška 60 60
Mgr. Marta Turanová Príprava vedúcich predmetových komisií 35 60
Tvorba testov a možnosti ich využitia v spoločenskovedných predmetoch 8
Hlasovací systém v procese výučby, ako moderný edukačný prostriedok testovania 6
Ľudské práva v edukačnom procese 11
PaedDr. Alena Viziová, PhD. Príprava vedúcich predmetových komisií 35 131
Myšlienkové mapy vo vyučovacom procese 15
Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15
Rigorózna skúška 60
Hlasovací systém v procese výučby, ako moderný edukačný prostriedok testovania 6
Mgr. Tomáš Zaujec Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15 90
Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15
Moderné prezentačné programy a ich využitie vo vyučovacom procese 15
Myšlienkové mapy vo vyučovacom procese 15
Využívanie interaktívnej techniky vo vyučovacom procese 15
Použitie digitálnych mobilných zariadení vo vzdelávaní 15
PhDr. Vlasta Zelenková Príprava vedúcich predmetových komisií 35 79
Myšlienkové mapy vo vyučovacom procese 15
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Hlasovací systém v procese výučby, ako moderný edukačný prostriedok testovania 6
Tvorba testov a možnosti ich využitia v spoločenskovedných predmetoch 8
Mgr. Tomáš Žilka Príprava textových a elektronických študijných materiálov pre pedagogických zamestnancov 15 60
Vzdelávanie učiteľov základných a stredných škôl v oblasti všeobecnej počítačovej gramotnosti 15
Právne minimum pre učiteľov základných a stredných škôl 15
Vzdelávanie pedagogických zamestnancov základných a stredných škôl v oblasti komunikačných zručností, psychológie a manažmentu práce 15


© aScAgenda 2019.0.1139 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 12.11.2018