Gymnázium, Golianova 68, Nitra

Prihlásenie

PedagógŠkolenie, kontinuálne vzdelávanie, aktivitaUznané kreditySpolu
RNDr. Zuzana Hurtová Príprava vedúcich predmetových komisií 35 82
Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15
Myšlienkové mapy vo vyučovacom procese 15
Hlasovací systém v procese výučby, ako moderný edukačný prostriedok testovania 6
Ľudské práva v edukačnom procese 11
Mgr. Eva Frantzová Myšlienkové mapy vo vyučovacom procese 15 100
Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15
Modernizácia vzdelávania na SŠ s podporou IKT 35
Príprava vedúcich predmetových komisií 35
Mgr. Soňa Krivošíková Príprava vedúcich predmetových komisií 35 82
Myšlienkové mapy vo vyučovacom procese 15
Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15
Ľudské práva v edukačnom procese 11
Hlasovací systém v procese výučby, ako moderný edukačný prostriedok testovania 6
Mgr. Monika Antolin Kelebercová Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15 60
Myšlienkové mapy vo vyučovacom procese 15
Informačná a internetová bezpečnosť v kontexte práce učiteľa 15
Moderné prezentačné programy a ich využitie vo vyučovacom procese 15
PaedDr. Darina Arpášová Ľudské práva v edukačnom procese 11 26
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Mgr. Zdravomila Barthová Za absolvované vzdelávanie v zahraničí podľa §47 ods.1 písm.c)zákona č. 317/2009 Z.z. 6 21
Myšlienkové mapy vo vyučovacom procese 15
Mgr. Renata Bohuslavová Učme sa učiť využívaním tabletov a interaktívnej techniky 8 101
Bezpečnosť detí a žiakov vo výchovno-vzdelávacom procese 6
Využívanie IKT na hodinách anglického jazyka 8
Ako tvoriť kurzy v prostredí LMS Moodle 14
Externé testovanie v oblasti vzdelávania, tvorba testovacích nástrojov a metódy ich hodnotenia 10
Využitie e-learningu vo vyučovaní 17
Moderné prezentačné programy a ich využitie vo vyučovacom procese 15
Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15
Využívanie školského informačného systému vo výchovnovzdelávacom procese 8
Mgr. Alena Bystrická Využívanie informaačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25 96
Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15
Hlasovací systém v procese výučby, ako moderný edukačný prostriedok testovania 6
Myšlienkové mapy vo vyučovacom procese 15
Návrh a tvorba web stránok 15
Tvorba úloh z matematiky 10
Finančná gramotnosť škôl 10
Mgr. Zuzana Cehlárová Moderné prezentačné programy a ich využitie vo vyučovacom procese 15 60
Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15
Myšlienkové mapy vo vyučovacom procese 15
Digitalizácia učebných materiálov 15
Mgr. Viera Civáňová Hlasovací systém v procese výučby, ako moderný edukačný prostriedok testovania 6 46
Ľudské práva v edukačnom procese 11
Rozvoj kompetencií učiteľov nemeckého jazyka programom PASCH-net DSD GOLD - nemecký jazykový diplom I 14
Príprava textových a elektronických študijných materiálov pre pedagogických zamestnancov 15
PaedDr. Ida ČernáThLic. Práca s údajmi v prostredí Microsoft Excel 15 45
Uplatnenie osobnostného, sociálneho a morálneho rozvoja vo vyučovacom procese 15
Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15
Mgr. Eva Činčurová Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15 75
Finančná gramotnosť škôl 10
Myšlienkové mapy vo vyučovacom procese 15
Fyzika mikrosveta a fyzika životného prostredia 10
Ľudské práva v edukačnom procese 11
Základná obsluha počítača 8
Hlasovací systém v procese výučby, ako moderný edukačný prostriedok testovania 6
Mgr. Eva Dobiaš Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15 57
Príprava vedúcich predmetových komisií 35
Výchova umením v širšom interdisciplinárnom kontexte 7
Mgr. Andrea Ďurická Myšlienkové mapy vo vyučovacom procese 15 38
Školské projekty a medzinárodné partnerstvá cez internet 8
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
PaedDr. Alica Hladká Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15 36
Myšlienkové mapy vo vyučovacom procese 15
Bezpečnosť detí a žiakov vo výchovno-vzdelávacom procese 6
Mgr. Juraj Horváth Štátna jazyková skúška 60 75
Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15
Mgr. Vladimíra Juráková Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15 97
Hlasovací systém v procese výučby, ako moderný edukačný prostriedok testovania 6
Ľudské práva v edukačnom procese 11
Príprava vedúcich predmetových komisií 35
Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15
Myšlienkové mapy vo vyučovacom procese 15
Mgr. Janka Juríková Ľudské práva v edukačnom procese 11 99
Chémia v praxi 25
Tvorivé aktivity §47a ods.3 - odborný článok 12
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15
Hlasovací systém v procese výučby, ako moderný edukačný prostriedok testovania 6
Myšlienkové mapy vo vyučovacom procese 15
Ing. Eva Karlubíková Myšlienkové mapy vo vyučovacom procese 15 106
Štátna jazyková skúška 60
Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15
Rozvoj kompetencií učiteľa chémie základnej a strednej školy v oblasti staroslivosti o nadaných žiakov prostredníctvom chemickej olympiády v kategórii B 8
Rozvoj kompetencií učiteľa chémie základnej a strednej školy v oblasti starostlivosti o nadaných žiakov prostredníctvom chemickej olympiády v kategórii C 8
Mgr. Katarína Kettmannová Myšlienkové mapy vo vyučovacom procese 15 45
Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15
Moderné prezentačné programy a ich využitie vo vyučovacom procese 15
Mgr. Soňa Kisová Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15 97
Myšlienkové mapy vo vyučovacom procese 15
Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15
Ľudské práva v edukačnom procese 11
Hlasovací systém v procese výučby, ako moderný edukačný prostriedok testovania 6
Príprava vedúcich predmetových komisií 35
Mgr. Martina Koprdová Bezpečnosť detí a žiakov vo výchovno-vzdelávacom procese 6 20
Tvorba testov a možnosti ich využitia v spoločenskovedných predmetoch 8
Hlasovací systém v procese výučby, ako moderný edukačný prostriedok testovania 6
PhDr. Mária Krištofičinová Učíme sa učiť sa prostredníctvom LMS Moodle 10 95
Ľudské práva v edukačnom procese 11
Štátna jazyková skúška 60
Tvorba testov a možnosti ich využitia v spoločenskovedných predmetoch 8
Hlasovací systém v procese výučby, ako moderný edukačný prostriedok testovania 6
Mgr. Kristína Laurinská Modernizácia vzdelávania na SŠ s podporou IKT 35 85
Myšlienkové mapy vo vyučovacom procese 15
Príprava vedúcich predmetových komisií 35
Mgr. Renáta Lukačková Integrácia čitateľskej gramotnosti do výučby na strednej škole 15 36
Hlasovací systém v procese výučby, ako moderný edukačný prostriedok testovania 6
Kritériá hodnotenia slohových prác 15
Mgr. Anežka Luleiová Rozvoj kompetencií učiteľov nemeckého jazyka programom PASCH-net DSD GOLD - nemecký jazykový diplom I 14 44
Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15
Myšlienkové mapy vo vyučovacom procese 15
Mgr. Lívia Maťušová Koordinátor drogovej prevencie 39 71
Hlasovací systém v procese výučby, ako moderný edukačný prostriedok testovania 6
Ľudské práva v edukačnom procese 11
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
PhDr. Katarína Michalíková Rigorózna skúška 60 180
Rozširujúce štúdium Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry 60
Štátna jazyková skúška 60
PaedDr. Erika Miková Myšlienkové mapy vo vyučovacom procese 15 145
Štátna jazyková skúška 60
Tvorivé aktivity podľa §47a ods.3 - odborný článok 13
Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15
Objavné vyučovanie matematiky na vyššom sekundárnom vzdelávaní 25
Ľudské práva v edukačnom procese 11
Hlasovací systém v procese výučby, ako moderný edukačný prostriedok testovania 6
Mgr. Mária Novotná Chémia v praxi 25 60
Modernizácia vzdelávania na SŠ s podporou IKT 35
Mgr. Silvia Páleníková Environmentálna výchova vo vyučovacom procese 10 61
Hlasovací systém v procese výučby, ako moderný edukačný prostriedok testovania 6
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Myšlienkové mapy vo vyučovacom procese 15
Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15
Mgr. Klarisa Pavlovičová Použitie digitálnych mobilných zariadení vo vzdelávaní 15 110
Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15
Moderné prezentačné programy a ich využitie vo vyučovacom procese 15
Využívanie interaktívnej techniky vo vyučovacom procese 15
Myšlienkové mapy vo vyučovacom procese 15
Príprava vedúcich predmetových komisií 35
PaedDr. Jana Pechová Osvedčenie o spôsobilosti na výkon funkcie predsedu školskej maturitnej komisie 0 131
Rozširujúce štúdium všeobecnovzdel. predmetu informatika 60
Príprava vedúcich predmetových komisií 35
Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15
Hlasovací systém v procese výučby, ako moderný edukačný prostriedok testovania 6
Myšlienkové mapy vo vyučovacom procese 15
Mgr. Vladimír Podoba Moderné prezentačné programy a ich využitie vo vyučovacom procese 15 126
Myšlienkové mapy vo vyučovacom procese 15
Hlasovací systém v procese výučby, ako moderný edukačný prostriedok testovania 6
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15
Príprava vedúcich predmetových komisií 35
Ľudské práva v edukačnom procese 11
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdel.programov pre učiteľov gymnázií-frekventanti 14
PhDr. Darina Račková Hlasovací systém v procese výučby, ako moderný edukačný prostriedok testovania 6 146
Metodika výučby slovenského jazyka a literatúry v rámci nových pedagogických dokumentov 15
Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15
Myšlienkové mapy vo vyučovacom procese 15
Príprava vedúcich predmetových komisií 35
Štátna jazyková skúška 60
Mgr. Dana Slobodová Ľudské práva v edukačnom procese 11 105
Hlasovací systém v procese výučby, ako moderný edukačný prostriedok testovania 6
Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Príprava vedúcich predmetových komisií 35
Myšlienkové mapy vo vyučovacom procese 15
Tvorba testov a možnosti ich využitia v spoločenskovedných predmetoch 8
PaedDr. Beáta Solčanská Hlasovací systém v procese výučby, ako moderný edukačný prostriedok testovania 6 17
Ľudské práva v edukačnom procese 11
PaedDr. Jana Stanková Výchova umením v širšom interdisciplinárnom kontexte 7 39
Hlasovací systém v procese výučby, ako moderný edukačný prostriedok testovania 6
Ľudské práva v edukačnom procese 11
Myšlienkové mapy vo vyučovacom procese 15
PaedDr. Veronika Szombatová, PhD. Rigorózna skúška 60 141
Za absolvované vzdelávanie v zahraničí podľa §47 ods. 1 písm.d) zákona č. 317/2009 Z. z. 13
Štátna jazyková skúška 60
Školské projekty a medzinárodné partnerstvá cez internet 8
Mgr. Magdaléna Šonkoľová Vzdelávanie v zahraničí podľa §47a ods.2 zákona č.317/2009 Z.z. 8 53
Moderné prezentačné programy a ich využitie vo vyučovacom procese 15
Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15
Myšlienkové mapy vo vyučovacom procese 15
Mgr. Silvia Tóthová Štátna jazyková skúška 60 60
Mgr. Marta Turanová Hlasovací systém v procese výučby, ako moderný edukačný prostriedok testovania 6 60
Ľudské práva v edukačnom procese 11
Tvorba testov a možnosti ich využitia v spoločenskovedných predmetoch 8
Príprava vedúcich predmetových komisií 35
PaedDr. Alena Viziová, PhD. Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15 131
Hlasovací systém v procese výučby, ako moderný edukačný prostriedok testovania 6
Príprava vedúcich predmetových komisií 35
Rigorózna skúška 60
Myšlienkové mapy vo vyučovacom procese 15
Mgr. Tomáš Zaujec Použitie digitálnych mobilných zariadení vo vzdelávaní 15 90
Moderné prezentačné programy a ich využitie vo vyučovacom procese 15
Myšlienkové mapy vo vyučovacom procese 15
Využívanie interaktívnej techniky vo vyučovacom procese 15
Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15
Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15
PhDr. Vlasta Zelenková Tvorba testov a možnosti ich využitia v spoločenskovedných predmetoch 8 64
Hlasovací systém v procese výučby, ako moderný edukačný prostriedok testovania 6
Príprava vedúcich predmetových komisií 35
Myšlienkové mapy vo vyučovacom procese 15
Mgr. Tomáš Žilka Právne minimum pre učiteľov základných a stredných škôl 15 60
Príprava textových a elektronických študijných materiálov pre pedagogických zamestnancov 15
Vzdelávanie pedagogických zamestnancov základných a stredných škôl v oblasti komunikačných zručností, psychológie a manažmentu práce 15
Vzdelávanie učiteľov základných a stredných škôl v oblasti všeobecnej počítačovej gramotnosti 15


© aScAgenda 2019.0.1147 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 22.01.2019