Gymnázium, Golianova 68, Nitra

Prihlásenie

PedagógŠkolenie, kontinuálne vzdelávanie, aktivitaUznané kreditySpolu
RNDr. Zuzana Hurtová Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15 132
Modernizácia vzdelávania na SŠ s podporou IKT 35
Myšlienkové mapy vo vyučovacom procese 15
Príprava vedúcich predmetových komisií 35
Ľudské práva v edukačnom procese 11
Hlasovací systém v procese výučby, ako moderný edukačný prostriedok testovania 6
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Mgr. Eva Frantzová Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15 100
Modernizácia vzdelávania na SŠ s podporou IKT 35
Myšlienkové mapy vo vyučovacom procese 15
Príprava vedúcich predmetových komisií 35
Mgr. Soňa Krivošíková Myšlienkové mapy vo vyučovacom procese 15 82
Príprava vedúcich predmetových komisií 35
Hlasovací systém v procese výučby, ako moderný edukačný prostriedok testovania 6
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Ľudské práva v edukačnom procese 11
PaedDr. Darina Arpášová Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdel.programov pre učiteľov gymnázií-frekventanti 14 40
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Ľudské práva v edukačnom procese 11
Mgr. Renata Bohuslavová Využitie e-learningu vo vyučovaní 17 68
Ako tvoriť kurzy v prostredí LMS Moodle 14
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Bezpečnosť detí a žiakov vo výchovno-vzdelávacom procese 6
Učme sa učiť využívaním tabletov a interaktívnej techniky 8
Školské projekty a medzinárodné partnerstvá cez internet 8
Mgr. Alena Bystrická Návrh a tvorba web stránok 15 111
Finančná gramotnosť škôl 10
Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Tvorba úloh z matematiky 10
Hlasovací systém v procese výučby, ako moderný edukačný prostriedok testovania 6
Využívanie informaačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25
Myšlienkové mapy vo vyučovacom procese 15
Mgr. Zuzana Cehlárová Myšlienkové mapy vo vyučovacom procese 15 30
Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15
Mgr. Viera Civáňová Príprava textových a elektronických študijných materiálov pre pedagogických zamestnancov 15 61
Ľudské práva v edukačnom procese 11
Rozvoj kompetencií učiteľov nemeckého jazyka programom PASCH-net DSD GOLD - nemecký jazykový diplom I 14
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Hlasovací systém v procese výučby, ako moderný edukačný prostriedok testovania 6
Mgr. Eva Činčurová Myšlienkové mapy vo vyučovacom procese 15 90
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15
Finančná gramotnosť škôl 10
Fyzika mikrosveta a fyzika životného prostredia 10
Ľudské práva v edukačnom procese 11
Základná obsluha počítača 8
Hlasovací systém v procese výučby, ako moderný edukačný prostriedok testovania 6
Mgr. Eva Dobiaš Príprava vedúcich predmetových komisií 35 57
Vzdelávanie v zahraničí podľa §47a ods.2 zákona č.317/2009 Z.z. 22
Mgr. Andrea Ďurická Školské projekty a medzinárodné partnerstvá cez internet 8 8
Mgr. Martina Filová Právne minimum pre učiteľov základných a stredných škôl 15 60
Vzdelávanie pedagogických zamestnancov základných a stredných škôl v oblasti komunikačných zručností, psychológie a manažmentu práce 15
Vzdelávanie učiteľov základných a stredných škôl v oblasti všeobecnej počítačovej gramotnosti 15
Príprava textových a elektronických študijných materiálov pre pedagogických zamestnancov 15
PaedDr. Alica Hladká Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15 65
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov gymnázií-frekventanti 14
Myšlienkové mapy vo vyučovacom procese 15
Bezpečnosť detí a žiakov vo výchovno-vzdelávacom procese 6
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Mgr. Juraj Horváth Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdel.programov pre učiteľov gymnázií-frekventanti 14 74
Štátna jazyková skúška 60
Mgr. Vladimíra Juráková Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15 65
Myšlienkové mapy vo vyučovacom procese 15
Príprava vedúcich predmetových komisií 35
Mgr. Janka Juríková Tvorivé aktivity §47a ods.3 - odborný článok 12 67
Myšlienkové mapy vo vyučovacom procese 15
Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15
Chémia v praxi 25
Ing. Eva Karlubíková Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15 61
Rozvoj kompetencií učiteľa chémie základnej a strednej školy v oblasti staroslivosti o nadaných žiakov prostredníctvom chemickej olympiády v kategórii B 8
Rozvoj kompetencií učiteľa chémie základnej a strednej školy v oblasti starostlivosti o nadaných žiakov prostredníctvom chemickej olympiády v kategórii C 8
Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15
Myšlienkové mapy vo vyučovacom procese 15
Mgr. Katarína Kettmannová Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15 62
Myšlienkové mapy vo vyučovacom procese 15
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Využitie e-learningu vo vyučovaní 17
Mgr. Soňa Kisová Myšlienkové mapy vo vyučovacom procese 15 65
Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15
Príprava vedúcich predmetových komisií 35
Mgr. Martina Koprdová Tvorba testov a možnosti ich využitia v spoločenskovedných predmetoch 8 35
Hlasovací systém v procese výučby, ako moderný edukačný prostriedok testovania 6
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Bezpečnosť detí a žiakov vo výchovno-vzdelávacom procese 6
PhDr. Mária Krištofičinová Učíme sa učiť sa prostredníctvom LMS Moodle 10 131
Ľudské práva v edukačnom procese 11
Hlasovací systém v procese výučby, ako moderný edukačný prostriedok testovania 6
Štátna jazyková skúška 60
Vytváranie pozitívnej klímy v školách a školských zariadeniach formou sociálneho dialógu 12
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov gymnázií-frekventanti 14
Tvorba testov a možnosti ich využitia v spoločenskovedných predmetoch 8
Občianska náuka v školskom vzdelávacom programe na gymnáziu 10
Mgr. Kristína Laurinská Myšlienkové mapy vo vyučovacom procese 15 85
Príprava vedúcich predmetových komisií 35
Modernizácia vzdelávania na SŠ s podporou IKT 35
Mgr. Renáta Lukačková Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov gymnázií-frekventanti 14 266
Kritériá hodnotenia slohových prác 15
Učebnica"Budem vedieť pravopis pre 6. ročník základnej školy" 26
Učebnica"Zbierka testov- Slovenský jazyk a literatúra pre 5. ročník základnej školy 131
Integrácia čitateľskej gramotnosti do výučby na strednej škole 15
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Učebnica"Budem vedieť pravopis pre 5. ročník základnej školy" 44
Hlasovací systém v procese výučby, ako moderný edukačný prostriedok testovania 6
Mgr. Anežka Luleiová Myšlienkové mapy vo vyučovacom procese 15 44
Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15
Rozvoj kompetencií učiteľov nemeckého jazyka programom PASCH-net DSD GOLD - nemecký jazykový diplom I 14
Mgr. Lívia Maťušová Štátna jazyková skúška 60 116
Koordinátor drogovej prevencie 39
Ľudské práva v edukačnom procese 11
Hlasovací systém v procese výučby, ako moderný edukačný prostriedok testovania 6
PhDr. Katarína Michalíková Rigorózna skúška 60 180
Štátna jazyková skúška 60
Rozširujúce štúdium Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry 60
PaedDr. Erika Miková Myšlienkové mapy vo vyučovacom procese 15 174
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15
Hlasovací systém v procese výučby, ako moderný edukačný prostriedok testovania 6
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov gymnázií-frekventanti 14
Štátna jazyková skúška 60
Objavné vyučovanie matematiky na vyššom sekundárnom vzdelávaní 25
Tvorivé aktivity podľa §47a ods.3 - odborný článok 13
Ľudské práva v edukačnom procese 11
Mgr. Silvia Páleníková Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15 61
Myšlienkové mapy vo vyučovacom procese 15
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Hlasovací systém v procese výučby, ako moderný edukačný prostriedok testovania 6
Environmentálna výchova vo vyučovacom procese 10
Mgr. Klarisa Pavlovičová Myšlienkové mapy vo vyučovacom procese 15 80
Príprava vedúcich predmetových komisií 35
Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15
Použitie digitálnych mobilných zariadení vo vzdelávaní 15
PaedDr. Jana Pechová Rozširujúce štúdium všeobecnovzdel. predmetu informatika 60 182
Využívanie interaktívnej techniky vo vyučovacom procese 15
Základná obsluha počítača 8
Hlasovací systém v procese výučby, ako moderný edukačný prostriedok testovania 6
Príprava vedúcich predmetových komisií 35
Myšlienkové mapy vo vyučovacom procese 15
Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15
Tabuľkový procesor EXCEL pre pokročilých 7
Tvorba prezentácií v PowerPointe a využitie interaktívnej tabule 7
Textový editor WORD pre pokročilých 7
Databázový systém Access 7
Mgr. Vladimír Podoba Príprava vedúcich predmetových komisií 35 65
Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15
Myšlienkové mapy vo vyučovacom procese 15
Mgr. Alexandra Podobová Príprava vedúcich predmetových komisií 35 61
Ľudské práva v edukačnom procese 11
Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15
PhDr. Darina Račková Hlasovací systém v procese výučby, ako moderný edukačný prostriedok testovania 6 101
Príprava vedúcich predmetových komisií 35
Metodika výučby slovenského jazyka a literatúry v rámci nových pedagogických dokumentov 15
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15
Myšlienkové mapy vo vyučovacom procese 15
Mgr. Dana Slobodová Príprava vedúcich predmetových komisií 35 73
Tvorba testov a možnosti ich využitia v spoločenskovedných predmetoch 8
Myšlienkové mapy vo vyučovacom procese 15
Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15
PaedDr. Beáta Solčanská Učebnica"Budem vedieť pravopis pre 5. ročník základnej školy" 44 76
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Hlasovací systém v procese výučby, ako moderný edukačný prostriedok testovania 6
Ľudské práva v edukačnom procese 11
PaedDr. Jana Stanková Výchova umením v širšom interdisciplinárnom kontexte 7 54
Myšlienkové mapy vo vyučovacom procese 15
Ľudské práva v edukačnom procese 11
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Hlasovací systém v procese výučby, ako moderný edukačný prostriedok testovania 6
PaedDr. Veronika Szombatová Rigorózna skúška 60 120
Štátna jazyková skúška 60
Mgr. Magdaléna Šonkoľová Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15 30
Myšlienkové mapy vo vyučovacom procese 15
Mgr. Viera Švardová Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15 30
Myšlienkové mapy vo vyučovacom procese 15
Mgr. Silvia Tóthová Štátna jazyková skúška 60 60
Mgr. Marta Turanová Príprava vedúcich predmetových komisií 35 75
Tvorba testov a možnosti ich využitia v spoločenskovedných predmetoch 8
Ľudské práva v edukačnom procese 11
Hlasovací systém v procese výučby, ako moderný edukačný prostriedok testovania 6
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
PaedDr. Alena Viziová, PhD. Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15 111
Rigorózna skúška 60
Hlasovací systém v procese výučby, ako moderný edukačný prostriedok testovania 6
Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15
Myšlienkové mapy vo vyučovacom procese 15
Mgr. Tomáš Zaujec Použitie digitálnych mobilných zariadení vo vzdelávaní 15 60
Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15
Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15
Myšlienkové mapy vo vyučovacom procese 15
PhDr. Vlasta Zelenková Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15 79
Tvorba testov a možnosti ich využitia v spoločenskovedných predmetoch 8
Myšlienkové mapy vo vyučovacom procese 15
Príprava vedúcich predmetových komisií 35
Hlasovací systém v procese výučby, ako moderný edukačný prostriedok testovania 6


© aScAgenda 2018.0.1088 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 16.03.2018