Gymnázium, Golianova 68, Nitra

Prihlásenie

PedagógŠkolenie, kontinuálne vzdelávanie, aktivitaUznané kreditySpolu
RNDr. Zuzana Hurtová Myšlienkové mapy vo vyučovacom procese 15 82
Ľudské práva v edukačnom procese 11
Hlasovací systém v procese výučby, ako moderný edukačný prostriedok testovania 6
Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15
Príprava vedúcich predmetových komisií 35
Mgr. Eva Frantzová Myšlienkové mapy vo vyučovacom procese 15 100
Modernizácia vzdelávania na SŠ s podporou IKT 35
Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15
Príprava vedúcich predmetových komisií 35
Mgr. Soňa Krivošíková Ľudské práva v edukačnom procese 11 82
Hlasovací systém v procese výučby, ako moderný edukačný prostriedok testovania 6
Myšlienkové mapy vo vyučovacom procese 15
Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15
Príprava vedúcich predmetových komisií 35
Mgr. Monika Antolin Kelebercová Informačná a internetová bezpečnosť v kontexte práce učiteľa 15 60
Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15
Myšlienkové mapy vo vyučovacom procese 15
Moderné prezentačné programy a ich využitie vo vyučovacom procese 15
Mgr. Zdravomila Barthová Myšlienkové mapy vo vyučovacom procese 15 21
Za absolvované vzdelávanie v zahraničí podľa §47 ods.1 písm.c)zákona č. 317/2009 Z.z. 6
Mgr. Renata Bohuslavová Využívanie školského informačného systému vo výchovnovzdelávacom procese 8 101
Moderné prezentačné programy a ich využitie vo vyučovacom procese 15
Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15
Ako tvoriť kurzy v prostredí LMS Moodle 14
Učme sa učiť využívaním tabletov a interaktívnej techniky 8
Bezpečnosť detí a žiakov vo výchovno-vzdelávacom procese 6
Využívanie IKT na hodinách anglického jazyka 8
Využitie e-learningu vo vyučovaní 17
Externé testovanie v oblasti vzdelávania, tvorba testovacích nástrojov a metódy ich hodnotenia 10
Mgr. Alena Bystrická Hlasovací systém v procese výučby, ako moderný edukačný prostriedok testovania 6 96
Návrh a tvorba web stránok 15
Tvorba úloh z matematiky 10
Finančná gramotnosť škôl 10
Využívanie informaačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25
Myšlienkové mapy vo vyučovacom procese 15
Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15
Mgr. Zuzana Cehlárová Moderné prezentačné programy a ich využitie vo vyučovacom procese 15 45
Myšlienkové mapy vo vyučovacom procese 15
Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15
Mgr. Viera Civáňová Ľudské práva v edukačnom procese 11 46
Rozvoj kompetencií učiteľov nemeckého jazyka programom PASCH-net DSD GOLD - nemecký jazykový diplom I 14
Príprava textových a elektronických študijných materiálov pre pedagogických zamestnancov 15
Hlasovací systém v procese výučby, ako moderný edukačný prostriedok testovania 6
PaedDr. Ida ČernáThLic. Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15 45
Uplatnenie osobnostného, sociálneho a morálneho rozvoja vo vyučovacom procese 15
Práca s údajmi v prostredí Microsoft Excel 15
Mgr. Eva Činčurová Myšlienkové mapy vo vyučovacom procese 15 75
Finančná gramotnosť škôl 10
Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15
Fyzika mikrosveta a fyzika životného prostredia 10
Základná obsluha počítača 8
Hlasovací systém v procese výučby, ako moderný edukačný prostriedok testovania 6
Ľudské práva v edukačnom procese 11
Mgr. Eva Dobiaš Príprava vedúcich predmetových komisií 35 50
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Mgr. Andrea Ďurická Školské projekty a medzinárodné partnerstvá cez internet 8 23
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
PaedDr. Alica Hladká Bezpečnosť detí a žiakov vo výchovno-vzdelávacom procese 6 36
Myšlienkové mapy vo vyučovacom procese 15
Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15
Mgr. Juraj Horváth Štátna jazyková skúška 60 75
Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15
Mgr. Vladimíra Juráková Príprava vedúcich predmetových komisií 35 97
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Hlasovací systém v procese výučby, ako moderný edukačný prostriedok testovania 6
Ľudské práva v edukačnom procese 11
Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15
Myšlienkové mapy vo vyučovacom procese 15
Mgr. Janka Juríková Tvorivé aktivity §47a ods.3 - odborný článok 12 99
Ľudské práva v edukačnom procese 11
Hlasovací systém v procese výučby, ako moderný edukačný prostriedok testovania 6
Chémia v praxi 25
Myšlienkové mapy vo vyučovacom procese 15
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15
Ing. Eva Karlubíková Rozvoj kompetencií učiteľa chémie základnej a strednej školy v oblasti starostlivosti o nadaných žiakov prostredníctvom chemickej olympiády v kategórii C 8 106
Rozvoj kompetencií učiteľa chémie základnej a strednej školy v oblasti staroslivosti o nadaných žiakov prostredníctvom chemickej olympiády v kategórii B 8
Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15
Štátna jazyková skúška 60
Myšlienkové mapy vo vyučovacom procese 15
Mgr. Katarína Kettmannová Využitie e-learningu vo vyučovaní 17 77
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15
Moderné prezentačné programy a ich využitie vo vyučovacom procese 15
Myšlienkové mapy vo vyučovacom procese 15
Mgr. Soňa Kisová Hlasovací systém v procese výučby, ako moderný edukačný prostriedok testovania 6 97
Ľudské práva v edukačnom procese 11
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Myšlienkové mapy vo vyučovacom procese 15
Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15
Príprava vedúcich predmetových komisií 35
Mgr. Martina Koprdová Bezpečnosť detí a žiakov vo výchovno-vzdelávacom procese 6 20
Tvorba testov a možnosti ich využitia v spoločenskovedných predmetoch 8
Hlasovací systém v procese výučby, ako moderný edukačný prostriedok testovania 6
PhDr. Mária Krištofičinová Učíme sa učiť sa prostredníctvom LMS Moodle 10 95
Ľudské práva v edukačnom procese 11
Tvorba testov a možnosti ich využitia v spoločenskovedných predmetoch 8
Hlasovací systém v procese výučby, ako moderný edukačný prostriedok testovania 6
Štátna jazyková skúška 60
Mgr. Kristína Laurinská Príprava vedúcich predmetových komisií 35 85
Myšlienkové mapy vo vyučovacom procese 15
Modernizácia vzdelávania na SŠ s podporou IKT 35
Mgr. Renáta Lukačková Hlasovací systém v procese výučby, ako moderný edukačný prostriedok testovania 6 36
Kritériá hodnotenia slohových prác 15
Integrácia čitateľskej gramotnosti do výučby na strednej škole 15
Mgr. Anežka Luleiová Rozvoj kompetencií učiteľov nemeckého jazyka programom PASCH-net DSD GOLD - nemecký jazykový diplom I 14 44
Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15
Myšlienkové mapy vo vyučovacom procese 15
Mgr. Lívia Maťušová Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15 131
Hlasovací systém v procese výučby, ako moderný edukačný prostriedok testovania 6
Štátna jazyková skúška 60
Koordinátor drogovej prevencie 39
Ľudské práva v edukačnom procese 11
PhDr. Katarína Michalíková Štátna jazyková skúška 60 180
Rozširujúce štúdium Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry 60
Rigorózna skúška 60
PaedDr. Erika Miková Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15 145
Myšlienkové mapy vo vyučovacom procese 15
Ľudské práva v edukačnom procese 11
Objavné vyučovanie matematiky na vyššom sekundárnom vzdelávaní 25
Tvorivé aktivity podľa §47a ods.3 - odborný článok 13
Štátna jazyková skúška 60
Hlasovací systém v procese výučby, ako moderný edukačný prostriedok testovania 6
Mgr. Mária Novotná Chémia v praxi 25 120
Modernizácia vzdelávania na SŠ s podporou IKT 35
Štátna jazyková skúška 60
Mgr. Silvia Páleníková Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15 61
Myšlienkové mapy vo vyučovacom procese 15
Environmentálna výchova vo vyučovacom procese 10
Hlasovací systém v procese výučby, ako moderný edukačný prostriedok testovania 6
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Mgr. Klarisa Pavlovičová Príprava vedúcich predmetových komisií 35 110
Využívanie interaktívnej techniky vo vyučovacom procese 15
Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15
Moderné prezentačné programy a ich využitie vo vyučovacom procese 15
Myšlienkové mapy vo vyučovacom procese 15
Použitie digitálnych mobilných zariadení vo vzdelávaní 15
PaedDr. Jana Pechová Osvedčenie o spôsobilosti na výkon funkcie predsedu školskej maturitnej komisie 0 131
Hlasovací systém v procese výučby, ako moderný edukačný prostriedok testovania 6
Rozširujúce štúdium všeobecnovzdel. predmetu informatika 60
Myšlienkové mapy vo vyučovacom procese 15
Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15
Príprava vedúcich predmetových komisií 35
Mgr. Vladimír Podoba Hlasovací systém v procese výučby, ako moderný edukačný prostriedok testovania 6 126
Myšlienkové mapy vo vyučovacom procese 15
Moderné prezentačné programy a ich využitie vo vyučovacom procese 15
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Príprava vedúcich predmetových komisií 35
Ľudské práva v edukačnom procese 11
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdel.programov pre učiteľov gymnázií-frekventanti 14
Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15
Mgr. Alexandra Podobová Ľudské práva v edukačnom procese 11 61
Príprava vedúcich predmetových komisií 35
Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15
PhDr. Darina Račková Myšlienkové mapy vo vyučovacom procese 15 146
Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15
Hlasovací systém v procese výučby, ako moderný edukačný prostriedok testovania 6
Štátna jazyková skúška 60
Príprava vedúcich predmetových komisií 35
Metodika výučby slovenského jazyka a literatúry v rámci nových pedagogických dokumentov 15
Mgr. Dana Slobodová Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15 105
Hlasovací systém v procese výučby, ako moderný edukačný prostriedok testovania 6
Ľudské práva v edukačnom procese 11
Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15
Myšlienkové mapy vo vyučovacom procese 15
Tvorba testov a možnosti ich využitia v spoločenskovedných predmetoch 8
Príprava vedúcich predmetových komisií 35
PaedDr. Beáta Solčanská Hlasovací systém v procese výučby, ako moderný edukačný prostriedok testovania 6 17
Ľudské práva v edukačnom procese 11
PaedDr. Jana Stanková Výchova umením v širšom interdisciplinárnom kontexte 7 39
Myšlienkové mapy vo vyučovacom procese 15
Ľudské práva v edukačnom procese 11
Hlasovací systém v procese výučby, ako moderný edukačný prostriedok testovania 6
PaedDr. Veronika Szombatová, PhD. Za absolvované vzdelávanie v zahraničí podľa §47 ods. 1 písm.d) zákona č. 317/2009 Z. z. 13 141
Štátna jazyková skúška 60
Rigorózna skúška 60
Školské projekty a medzinárodné partnerstvá cez internet 8
Mgr. Magdaléna Šonkoľová Moderné prezentačné programy a ich využitie vo vyučovacom procese 15 53
Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15
Myšlienkové mapy vo vyučovacom procese 15
Vzdelávanie v zahraničí podľa §47a ods.2 zákona č.317/2009 Z.z. 8
Mgr. Silvia Tóthová Štátna jazyková skúška 60 60
PaedDr. Lívia Tulisová Štátna jazyková skúška 60 60
Mgr. Marta Turanová Tvorba testov a možnosti ich využitia v spoločenskovedných predmetoch 8 60
Príprava vedúcich predmetových komisií 35
Hlasovací systém v procese výučby, ako moderný edukačný prostriedok testovania 6
Ľudské práva v edukačnom procese 11
PaedDr. Alena Viziová, PhD. Hlasovací systém v procese výučby, ako moderný edukačný prostriedok testovania 6 131
Myšlienkové mapy vo vyučovacom procese 15
Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15
Rigorózna skúška 60
Príprava vedúcich predmetových komisií 35
Mgr. Tomáš Zaujec Využívanie interaktívnej techniky vo vyučovacom procese 15 90
Použitie digitálnych mobilných zariadení vo vzdelávaní 15
Myšlienkové mapy vo vyučovacom procese 15
Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15
Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15
Moderné prezentačné programy a ich využitie vo vyučovacom procese 15
PhDr. Vlasta Zelenková Tvorba testov a možnosti ich využitia v spoločenskovedných predmetoch 8 64
Myšlienkové mapy vo vyučovacom procese 15
Hlasovací systém v procese výučby, ako moderný edukačný prostriedok testovania 6
Príprava vedúcich predmetových komisií 35
Mgr. Tomáš Žilka Vzdelávanie učiteľov základných a stredných škôl v oblasti všeobecnej počítačovej gramotnosti 15 60
Príprava textových a elektronických študijných materiálov pre pedagogických zamestnancov 15
Vzdelávanie pedagogických zamestnancov základných a stredných škôl v oblasti komunikačných zručností, psychológie a manažmentu práce 15
Právne minimum pre učiteľov základných a stredných škôl 15


© aScAgenda 2019.0.1144 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 14.12.2018