Gymnázium, Golianova 68, Nitra

Prihlásenie

Sprístupňovanie informácií

Prístup k informáciám

Ak žiadate informácie:

Na základe zákona č. 211/2000 Z. zo slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov a zmysle Smernice Gymnázia, Golianova 68, Nitra o poskytovaní informácií v zmysle zákona NR SR č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov majú občania právo žiadať sprístupnenie informácií.

Žiadosť musí obsahovať nasledovné údaje:

 • komu je určená,
 • kto ju podáva (fyzická osoba uvedie meno, priezvisko, bydlisko; právnická osoba uvedie obchodné meno, sídlo),
 • akú informáciu si žiada sprístupniť,
 • spôsob, akým sa sprístupnenie informácie žiada,
 • musí byť datovaná a pri písomnej žiadosti podpísaná žiadateľom.

 

Žiadosť možno podať:

 • písomne ako poštovú zásielku na adresu:
  Gymnázium, Golianova 68, 949 01  Nitra
 • písomne osobným doručením do podateľne gymnázia
 • telefonicky: telefón: 037/ 640 96 12
 • elektronickou poštou na adresu: gymgol@gymgolnr.sk

Žiadosť je možné podať osobným doručením počas pracovných dní v čase určenom pre verejnosť. Žiadosti podané elektronickou poštou možno podávať bez časového obmedzenia.

Lehoty na vybavenie žiadosti:

Informácia sa sprístupní najneskôr do 8 pracovných dní odo dňa podania žiadosti. Lehotu na sprístupnenie informácie možno predĺžiť, najviac však o 8 pracovných dní.

Opravné prostriedky:

Proti rozhodnutiu povinnej osoby o odmietnutí požadovanej informácie možno podať odvolanie v lehote 15 dní od doručenia rozhodnutia alebo márneho uplynutia lehoty na rozhodnutie o žiadosti podľa § 17. Odvolanie sa podáva povinnej osobe, ktorá rozhodnutie vydala, alebo mala vydať.

Sadzobník

spoplatňovaných úkonov a materiálov pri realizácii zákona NR SR č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám, platný od 1.5. 2004

Rozmnožovanie:

 • 1 strana čiernobiela kópia 0,03,- €

Informácia poskytnutá na CD – nosiči

 • 1 ks CD - nosič a obal 1,50,- €

Informácia poskytnutá faxom:

 • podľa Cenníka Slovenských telekomunikácií

Informácia poskytnutá e – mailom zadarmo

Informácia poskytnutá cez tlačiareň PC

 • 1 strana A 4 – čiernobiela kópia 0,05,- €
 • 1 strana A 4 – farebná kópia 0,10,- €

Odosielanie informácií poštou:

 • podľa Cenníka Slovenskej pošty š.p.

Ak nepresiahne čiastka za poskytnutie informácii výšku 1,66,- € bude Gymnáziom, Golianova 68, Nitra poskytnutá zadarmo.

Poplatok za poskytovanie informácii sa realizuje bezhotovostne, teda spolu so zaslanou a vybavenou žiadosťou sa žiadateľovi zašle aj poštová poukážka s vyčíslenou sumou za sprístupnenie informácie.