Gymnázium, Golianova 68, Nitra

Prihlásenie

Vnútorné smernice organizácie

           

Všeobecné smernice :

Zriaďovacia listina gymnázia :                           Zriaďovacia listina.pdf

Organizačný poriadok :                                       Organizačný poriadok.pdf

Pracovný poriadok :                                            Pracovný poriadok.pdf       

Prevádzkový poriadok :       gymnázium            Prevádzkový poriadok školy.pdf

                                              telocvične              Prevádzkový poriadok -telocvične.pdf

 

Pedagogické smernice :

Vnútorný poriadok :                                            Školský poriadok.pdf

 

 

Ekonomicko-hospodárske smernice :

Obeh účtovných dokladov :                          Smernica o obehu účtovných dokladov.pdf         

                                                                       Dodatok č.1 k Smernici o obehu účt. dokladov.pdf

Používanie služobného auta :                      Smernica na zabezpečenie autoprevádzky.pdf

                                                                      Dodatok č.1 k Smernici na zabezpečenie autoprevádzky.pdf

Cestovné náhrady :                                       Smernica o cestovných náhrádach.pdf

                                                                       Dodatok č.1 k Smernici o cestovných náhradách.pdf

                                                                       Dodatok č.2 k Smernici o cestovných náhradách.pdf

                                                                       Dodatok č.3 k Smernici o cestovných náhradách.pdf

Registratúrny poriadok :                               Registratúrny poriadok.pdf

Reprezentačné účely :                                  Smernica o reprezentačných výdavkoch.pdf 

                                                                       Príloha č.1 k Smernici o reprezentačných výdavkoch.pdf

Vzdelávacie poukazy :                                   Smernica k záujmovému vzdelávaniu formou vzdel. poukazov.pdf

Verejné obstarávanie :                                  Smernica o verejnom obstarávaní.pdf 

Kontinuálne vzdelávanie :                             Smernica o profesijnom rozvoji ped. zam.pdf

                                                                        Dodatok č.1 k Smernici o profesijnom roz.ped.zam.pdf

Príspevok na DDS :                                        Smernica o príspevku na DDS.pdf

IT smernica :                                                  Smernica o informačných technológiách.pdf

Podanie sťažnosti :                                        Smernica o postupe pri vybavovaní sťažností.pdf

Oznamovanie protispoločenskej činnosti:   Smernica NSK - nahlasovanie protispoločenskej činnosti.pdf

Používanie OOPP :                                        Poskytovanie OOPP.pdf

 

Kolektívna zmluva na rok 2018 :             Kolektívna zmluva pre rok 2018.pdf